ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตาก เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จังหวัดตาก ข่าวประชาสัมพันธ์ 27 มี.ค. 63 32
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันตำบลเกาะตะเภาประจำปี พ.ศ. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 มี.ค. 63 10
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 ก.พ. 63 10
คุ่มือประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 ก.พ. 63 13
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 ม.ค. 63 20
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 ม.ค. 63 14
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 63 21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 ม.ค. 63 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 ม.ค. 63 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 ธ.ค. 62 21

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 10 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่