บุคลากร - ผู้บริหาร

 • บุคลากร
 • ทวี เคลือบวัง

  นายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เกาะตะเภา

 • ไมตรี สลีวงษ์

  รองนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เกาะตะเภา

 • อำนวย สายพิรุณ

  รองนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เกาะตะเภา

 • สมศักดิ์ อินต๊ะแก้ว

  เลขานุการนายกฯ
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เกาะตะเภา