เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไป

  • เกี่ยวกับตำบล


ตำบลเกาะตะเภา มีเนื้อที่ประมาณ 108.62 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้าปิงซึ่งมีพื้นที่ขนานไปตามแนวลำนํ้าปิง

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภาทั้งหมด 10 หมู่บ้าน

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 6,426 คน แยกเป็นชาย 3,112 คน หญิง 3,314 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 59.16 คน / ตารางกิโลเมตร รวมจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,768 ครัวเรือน
อาณาเขต

มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ 4 ตําบล ดังนี


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านนาและตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตากตกและตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตากออกมีแม่นํ้าปิงกั้นกลาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท้องฟ้าและตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก