เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม

 • เกี่ยวกับตำบล


 • การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
  ศูนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
  ศูนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร จำนวน 1 แห่ง

 • การสาธารณสุข

 • มีสถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 2 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดนํ้า ร้อยละ 97

 • ศาสนาสถาน

 • วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง
  ตารางจำนวนประชากรที่นับถือศาสนา
  ที่ ศาสนา จำนวนเพศชาย (คน) จำนวนเพศหญิง (คน) จำนวนรวม
  (คน)
  1 พุทธ 1,781 2,244 4,025
  2 คริสต์ 7 5 12
  3 อิสลาม 0 0 0
  4 ซิกข์ 1 0 1
  5 ฮินดู 0 0 0
  6 อื่นๆ 0 0 0
  รวมทั้งหมด 1,789 2,249 4,038