เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค

 • เกี่ยวกับตำบล • การโทรคมนาคม
  โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 7 เลขหมาย
  โทรศัพท์ส่วนบุคคล 470 เลขหมาย
  อินเตอร์เน็ต 58 แห่ง

 • แหล่งน้ำ
  ฝาย 13 แห่ง
  สระ,อ่างเก็บนํ้า 33 แห่ง
  บ่อนํ้าตื้น 472 แห่ง
  แม่นํ้า 1 แห่ง

 • การไฟฟ้า
  มีไฟฟ้าใช้ 10 หมู่บ้าน (ยังไม่ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร)